Lime tree alley / Tilia cordata Miller
023588_s
English  česky 
Lime tree alley
Tilia cordata
Miller