Old lime tree / Tilia cordata Miller
023593_s
English  česky 
Old lime tree
Tilia cordata
Miller