Nun moth / Lymantria monacha var. eremita Hübner 1808
024896cs
English  èesky 
Nun moth
Lymantria monacha var. eremita
Hübner 1808