Berlín
 Berlín
 Berlín - Pergamon Museum
 Berlín - Pergamon Museum
 Berlín - botanická zahrada
 Praha - botanická zahrada
 Střecha
 Kortadérie - Cortaderia selloana
 Andalusie - okno
 Andalusie - korida
 Andalusie - balkón
 Andalusie - roh domu
 Andalusie - okno a dlaždičky
 Andalusie - okna a dlaždičky
 Andalusie - zamřížované okno
 Andalusie - okno
galerie 068