Ass ´Poitou´ / Equus asinus f. asinus ´Poitou´ Linnaeus 1758
025639bs
English  česky 
Ass ´Poitou´
Equus asinus f. asinus ´Poitou´
Linnaeus 1758