Greta / Greta morgane oto (Hewitson 1855)
030068hn
English  česky 
Greta
Greta morgane oto
(Hewitson 1855)