Rosolovka mozkovitá / Tremella mesenterica Retz.
034626jn
česky  English 
Rosolovka mozkovitá
Tremella mesenterica
Retz.